Žáci základních škol

Semináře dopravní výchovy pro pedagogy

 
Ministerstvo dopravy – Samostatné oddělení BESIP připravilo ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem sérii akreditovaných seminářů pro učitele základních škol a také pro všechny vychovatele školních družin a školských zařízení s tématem „DOPRAVNÍ VÝCHOVA –  metody, formy, výukové a metodické materiály pro ZŠ, školní družiny a školská zařízení“. Předmětem seminářů bude představení nejlepších osvědčených výukových a metodických materiálů pro výuku dopravní výchovy, dále např. blok věnovaný pohybu organizovaného útvaru chodců v silničním provozu, možnosti propojení a spolupráce škol a školských zařízení s koordinátory BESIP na krajské úrovni, sdílení příkladů dobré praxe atd. Každý účastník semináře obdrží zdarma vybrané výukové a metodické materiály k výuce dopravní výchovy, vč. vzorků reflexních promo prostředků.  Účast na seminářích je pro pedagogické pracovníky zdarma. Semináře proběhnou ve všech krajích ČR, a to od září do prosince 2022. Těšíme se na Vaši účast!
Termíny a místa ZDE.


Rámcové vzdělávací programy (RVP) v současnosti tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání  v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání. Do vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Součástí těchto kurikulárních dokumentů je od doby jejich zavedení i oblast bezpečnostních témat,  která zahrnuje ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, dopravní výchovu, ochranu zdraví a první pomoc.

Díky výukové aplikaci na https://testy.dopravnivychova.cz/ si mohou děti hravou formou procvičovat svoje znalosti z oblasti bezpečného chování v silničním provozu, mohou se vžít do role chodce, cyklisty nebo třeba spolucestujícího v autě.

Pro učitele mateřských škol, základních škol a vychovatele školních družin a dalších školských zařízení pak BESIP připravil, v součinnosti s Centrem dopravního výzkumu Brno, sérii vzdělávacích online seminářů na https://www.detivdoprave.cz/seminare-2020/, které všem pedagogům přibližují nové metodiky pro výuku dopravní výchovy.

B/ Základní vzdělávání:

Obecná charakteristika:

 • Zásadní období pro vzdělávání dítěte v oblasti DV s cílem samostatného pohybu dítěte v dopravním prostředí, a to jak v roli chodce, cyklisty, cestujícího v automobilu i v prostředcích MHD; znalost adekvátních dopravních značek, příp. pokynů policisty
 • Fixace základních pojmů a pravidel bezpečného pohybu v silničním provozu; snaha o samostatné rozhodování a správné řešení situací; zautomatizování správných rozhodnutí a reakcí dítěte na tyto situace
 • Rozeznání nebezpečí, správné vyhodnocení dané situace; vnímání okolí všemi smysly
 • Záměrné neohrožování vlastního zdraví ani zdraví druhých osob (vědomé užívání ochranných prvků a doplňků)
 • Schopnost základní orientace v dopravně známém i neznámém prostředí
 • Aplikace znalostí, dovedností a prosociálního chování v praxi – tj. v reálném silničním provozu
 • Správný model chování v roli svědka u dopravní nehody; ovládání základů první pomoci; znalost základních telefonních čísel na složky IZS
 • Schopnost předvídat situace v dopravním prostředí, včetně chování ostatních účastníků provozu
 •  
 • Postupná kultivace ohleduplného chování; etický rozměr; kontrola nad vlastními emočními reakcemi, kompetence vědomě potlačit případné vlastní agresivní a impulzivní chování (II. stupeň)
 • Základní znalost právních norem souvisejících s provozem na pozemních komunikacích (II. stupeň) 

Mladší školní věk (6 – 11 let):

 • Chodec – chůze po správné straně chodníku; co se na chodníku nesmí dělat; přecházení – pravidlo správného rozhlížení, oční kontakt, přecházení se semaforem i bez, s přechodem pro chodce i bez něj; pojem místo pro přecházení; nepřehledná a nebezpečná místa pro přecházení; co dělat v situaci, kdy v polovině přecházení naskočí červené světlo; způsob přecházení kolmo k ose silnice; přecházení víceproudé komunikace; znalost světelné signalizace pro chodce i pro motorová vozidla; pozor na sluchátka v uších + používání mobilních telefonů; chůze po silnici bez chodníku, krajnice a její nástrahy, chůze po krajnici ve skupině – útvar chodců; vbíhání do silnice mezi zaparkovanými auty, pojem pěší zóna a stezka pro chodce + pravidla pohybu na ní, význam reflexních doplňků; význam souvisejícího dopravního značení; přecházení křižovatek (se světelnou signalizací i bez); užití podchodu/nadchodu; pojem snížená viditelnost + aktivní užívání reflexních doplňků
 • Cyklista – povinná a doporučená výbava jízdního kola a výbava cyklisty; ochranná přilba + reflexní a ochranné doplňky; bezpečná místa pro jízdu na jízdním kole, inline bruslích, koloběžce – základní pravidla pohybu na pozemní komunikaci a na cyklostezce, cyklopruhy; způsob jízdy ve skupině – znamení při změně směru jízdy, zastavení, objíždění překážky; vedení kola na silnici a přes přechod pro chodce; přeprava zavazadel na kole; znalost pravidel přednosti v jízdě; související dopravní značení pro pohyb cyklistů v silničním provozu
 • Spolujezdec v autě – znalost používání různých druhů zádržných systémů a jejich význam; nástup/výstup; správné chování během jízdy; pravidla pro správný převoz domácích mazlíčků a přepravu nákladu ve vozidle; pravidla chování na parkovišti
 • Cestující v prostředku MHD - správné chování před nástupem do dopravního prostředku (ostrůvek, nástupiště, peron); nástup/výstup; bezpečné chování během jízdy – sedím nebo stojím bokem ke směru jízdy a pevně se držím; poutání v autobuse; nenaklánění se z okénka; ohleduplnost k ostatním cestujícím; uvolnění místa k sezení starším a handicapovaným spoluobčanům; správné chování po vystoupení z prostředku MHD – přecházení silnice až po odjetí dopravního prostředku s dostatečným rozhledem; základní pravidla přecházení při provozu TRAM; správné chování při jízdě na eskalátorech; rozlišení druhů železničních přejezdů + pravidla pro přecházení/přejíždění na kole železničního přejezdu – význam železniční světelné signalizace a pohybu závor na přejezdu; pohyb v kolejišti a okolí železniční tratě; nebezpečí lezení po střechách vagonů
 • Volný čas - vymezení bezpečného prostoru pro hru během celoročního období;  pravidla bezpečného chování v obytné zóně; znalost rizik při vbíhání do silnice (mezi řadou zaparkovaných vozidel); schopnost regulace stádního chování; základy poskytování první pomoci; znalost telefonních čísel na složky IZS + znalost správného postupu při komunikaci s dispečinkem

 Starší školní věk (12 – 15 let):

 • Prohlubování znalostí a dovedností z oblasti dopravní výchovy nabytých na I. stupni ZŠ, a to jak v roli chodce, cyklisty, spolujezdce v automobilu i cestujícího různými dopravními prostředky MHD
 • Samostatný bezpečný pohyb v silničním provozu mezi chodci, motorovými i nemotorovými vozidly; ovládání techniky jízdy na jízdním kole a manévrů při odbočování, zastavení, brzdění i v náročném dopravním prostředí; rutinní ovládání pravidel silničního provozu – znalost dopravního značení (svislé i vodorovné), rozlišuje druhy křižovatek, pravidel přednosti v jízdě (řazení se před křižovatkou, průjezd křižovatkou, kruhový objezd, přejezd pro cyklisty, jízdní pruh a koridor pro cyklisty), objíždění překážky, pojmy ohrozit/omezit účastníka silničního provozu; tlaková vlna při jízdě na pozemní komunikaci; pravidla pohybu za snížené viditelnosti a zhoršených klimatických podmínek; světelná signalizace pro chodce, motorová vozidla i cyklisty; pokyny policisty při řízení silničního provozu;
 • Schopnost poskytnutí základních úkonů při první předlékařské pomoci, znalost telefonních čísel na složky IZS + znalost správného postupu při komunikaci s dispečinkem; znalost správného chování v krizové situaci – např. při dopravní nehodě
 • Znalost legislativních předpisů regulujících pohyb osob a motorových i nemotorových vozidel v silničním provozu (zákony, vyhlášky atd.); posilování vědomí odpovědnosti za porušení legislativních norem, vč. důsledků tohoto nesprávného chování

word_obr.JPG
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

powerpoint_obr.JPG
Psychologický profi čtvrťákal_aspekty