Švýcarsko

Ve Švýcarsku není předepsána povinnost použití zimních pneumatik. Sázejí zde především na zodpovědnost řidičů. V případě, že někdo způsobí nehodu v zimním období a má na voze letní pneumatiky, bude se muset pravděpodobně podělit o náhradu škody s pojišťovnou. Stejně tak, pokud nebude mít vůz zimní výbavu a bude bránit plynulému provozu, vystavuje se jeho řidič možnosti pokutování.

Sněhové řetězy

Sněhové řetězy jsou povinné v oblastech, kde je tato povinnost uvedena příslušným dopravním značením. Musí být namontovány na nejméně dvou hnacích kolech.

Pneumatiky s hroty

Pneumatiky s hroty mohou být namontovány na motorových vozidlech; u těch registrovaných ve Švýcarsku, s celkovou hmotností nepřesahující 7 500 kg a na přívěsech připojených k těmto vozidlům. V případě jejich montáže musí být pneumatiky s hroty namontovány na všech kolech vozidla. Délka hrotů v pneumatikách nesmí přesáhnout 1,5 mm. Pneumatiky s hroty mohou být použity pouze v období od 1. listopadu do 30. dubna. Pokud to ovšem jízdní či povětrnostní podmínky vyžadují, mohou kantony povolit využití pneumatik s hroty před nebo po tomto období na některých úsecích komunikací nebo v rámci omezené oblasti, a to zejména v horských oblastech. Všechna vozidla vybavená pneumatikami s hroty, nehledě na to, zda jsou registrovaná ve Švýcarsku, nebo v jiné zemi, jsou předmětem omezení rychlosti na 80 km/h, pokud se na ně nevztahuje nižší rychlostní limit. Disk označující maximální povolenou rychlost by měl být umístěn na zádní části vozidla vybaveného pneumatikami s hroty. Disk musí být následně odstraněn nebo skryt, pokud již vozidlo pneumatiky s hroty nepoužívá. Vozidla, registrovaná v zahraničí mohou být vybavena pneumatikami s hroty pro cestování ve Švýcarsku v souladu s předpisy platnými v zemi jejich registrace. Proto mohou mít vozidla, registrovaná v zahraničí, namontovány pneumatiky s hroty pouze na dvou kolech, je-li to povoleno předpisy v zemi registrace vozidla, byť vozidla registrovaná ve Švýcarsku musí mít pneumatiky s hroty namontovány na všech kolech. Veškerá vozidla, která jsou opatřena pneumatikami s hroty, jsou vyloučena z provozu na dálnicích a rychlostních komunikacích, s výjimkou A13 mezi Thusis a Mesocco (tunel San Bernardino) a A2 mezi Göschenen a Airolo (tunel St. Gotthard).

Výbava

Povinný je výstražný trojúhelník, musí být umístěn v dosahu řidiče, tedy ne v kufru vozidla. Svícení i během dne je doporučeno. Na neosvětlených veřejných místech musí být zapnuta obrysová světla a koncová světla. Hasicí přístroj a lékárnička nejsou povinné. Je zakázáno používat nebo i jen přepravovat radarové detektory. POI funkce navigačních systémů vozidel musí být deaktivována. Při jízdě mohou být použity pouze "hands-free" zařízení u mobilních telefonů. Nedoporučuje se však ani jejich používání, vzhledem ke snižování pozornosti řidiče. Řidiči může být za použití mobilu při jízdě uložena pokuta 100 CHF.

Jízda v horách

Řidiči jedoucí horskými průsmyky, stejně jako řidiči jedoucí po velmi strmých komunikacích a komunikacích s velkým množstvím zatáček, musejí udržovat mírnou rychlost. Řidiči nesmí jet rychlostí, která by jim v případě nutnosti bránila v zastavení na bezpečnou vzdálenost; v případech kdy je obtížné vzájemné minutí protijedoucích vozidel musí dát vozidlo jedoucí směrem dolů přednost protijedoucímu vozidlu. Řidičům je doporučeno jet takovou rychlostí, aby předešli nadměrnému používání brzd, např. jízdou s kopce dolů s vypnutým motorem, popřípadě na neutrál, tj. bez zařazeného převodu. Současně je vhodné, aby použili při jízdě na horské silnici totožný převodový stupeň, a to jak pro jízdu do kopce, tak i pro jízdu dolů z kopce. Na některých horských silnicích je v určených hodinách povolen pouze jednosměrný provoz. Informace týkající se časových období, během kterých je umožněn na těchto komunikacích provoz v obou směrech, jsou uvedeny na každém konci daných komunikací. Modrý obdélník se žlutým rohem (symbol pošty) označuje horské poštovní komunikace. Na těchto komunikacích mají vozidla patřící poštovní službě přednost před ostatním provozem. Řidič vozidla, který se setká s poštovním vozidlem, je povinen v každém místě, kde je obtížné nebo nebezpečné vzájemné minutí, nebo předjíždění, na žádost řidiče poštovního vozidla, zastavit, případně popojet dopředu nebo couvat, pro umožnění bezpečného minutí vozidel. Vozidla s pohonem všech čtyř kol nesmějí být užívána mimo komunikace, pokud jejich řidiči nezískali povolení z příslušného obecního úřadu.

Lyžování a zimní sporty

Zimní sporty se dají provozovat od prosince do konce dubna ve všech hlavních střediscích. Únor a březen jsou měsíce s nejdelší denní dobou a dobrými podmínkami pro lyžování. V několika střediscích je také možné letní lyžování.

Dálniční poplatky

Ve Švýcarsku je třeba při průjezdu dálničních a některých silničních úseků opatřit motorová vozidla a přívěsy až do celkové hmotnosti 3,5 t platnou dálniční známkou. Vzhledem k relativně husté silniční síti zpoplatněných úseků se ve Švýcarsku bez dálniční známky pravděpodobně neobejdete. Dálniční nálepka je pro řidiče k dispozici pouze s roční, respektive 14 měsíční platností (od 1. 12. do 31. 1.). Za vozidla nad 3,5 tuny je potřeba zaplatit místo dálniční známky speciální poplatek. Řidiči, který pojede po dálnici nebo rychlostní komunikaci bez dálniční nálepky je udělena pokuta a navíc si bude muset nálepku zakoupit za uvedenou cenu 40 CHF.

Kromě poplatků za průjezd dálniční sítě je ve Švýcarsku zpoplatněn průjezd dvou tunelů vedoucích do Itálie a tunelu mezi městy Kandersteg a Goppenstein s vlakovou přepravou vozidel. Jedná se o tunely Great Saint Bernard, Munt la Schera vedoucí do Livigna a Lötschberg mezi městy Kandersteg a Goppenstein. tunelů Great Saint Bernard a Munt la Schera.

Důležité upozornění:

Výše uvedené údaje, včetně cen jsou uvedeny pouze pro informaci a mohou se měnit. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.