Observatoř bezpečnosti silničního provozu a její účel

Observatoř bezpečnosti silničního provozu vzniká v rámci projektu Vědy a výzkumu Ministerstva dopravy (veden pod označením 1F54L/093/050 „Česká observatoř bezpečnosti silničního provozu - informační systém pro podporu přijímání vhodných opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích“, zkráceně SENZOR).

Hlavním účelem projektu je snížení nehodovosti provozu na pozemních komunikacích v České republice zefektivněním procesu přijímání vhodných opatření pro snížení nehodovosti v provozu na pozemních komunikacích na všech úrovních státní zprávy, pomocí informací získaných z datového skladu Observatoře. Vedlejším účelem Observatoře je založení rutinního sběru doposud chybějících, i když velmi důležitých, nepřímých ukazatelů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (rychlosti vozidel, používání bezpečnostních pásů apod.).
Hlavním důvodem pro tvorbu Observatoře je na jedné straně nedostatek dat pro identifikaci konkrétních problémů bezpečnosti silničního provozu a na straně druhé skutečnost, že získávání obdobných dat je nákladná záležitost.
Nejdůležitějším přínosem projektu, jehož efekt se bude postupně zvětšovat v souvislosti s rostoucí množstvím dat v databázi Observatoře bude snížení následků nehodovosti v provozu na pozemních komunikacích v České republice.
Pro vytvoření Observatoře byla jako vzor použita nizozemská informační databáze RSIS. Její  použití se natolik osvědčilo, že bylo rozhodnuto, že se stane vzorem pro Evropskou observatoř bezpečnosti silničního provozu (European Road Safety Observatory – www.erso.eu).
Observatoř má dvě související, ale relativně samostatné části: informační a datovou. Pro datovou část jsou vstupními informacemi data Policie ČR (nehodovost), ŘSD (silniční síť) a tzv. nepřímé ukazatele bezpečnosti silničního provozu. Pro informační část Observatoře byl vstupním podkladem výše zmíněny holandský systém RSIS a jeho struktura informací.

http://www.czrso.cz/